1.a. U moet clublid of aspirant-clublid zijn en in het bezit zijn van een geldig RPL, PPL, CPL of ATPL brevet.

1.b  U moet uitgecheckt zijn op het door u te huren clubtoestel. (zie 1.d)

1.c   Hebt u langer dan 90 dagen niet meer op het betreffende type clubtoestel gevlogen dan dient u wederom uitgecheckt worden.

Dit dient enerzijds ter verkrijging van waarborgen dat goed met het clubmaterieel wordt omgegaan, anderzijds om het gebruik van clubmaterieel te stimuleren. Uitzondering hierop: Indien u kunt aantonen (b.v. middels u logboek) dat u met het betreffende type de laatste 90 dagen hebt gevlogen, echter uitsluitend met een op Teuge gestationeerd vliegtuig, dan voldoet u eveneens aan de door ons gestelde regel. De initiële check-out is blijvend van kracht.

1.d  Het uitchecken gebeurt door een lid van de Commissie Veilig Vliegen (CVV). Hiervoor zijn slechts de vliegkosten verschuldigd, het uitchecken zelf is gratis, mogelijk kan een kleine vergoeding worden gevraagd in de vorm van een reiskostenvergoeding. U dient voor het uitchecken zelf een afspraak te maken met een lid van de CVV.

1.e  Het uitchecken wordt aangetekend in het bestand van FSPro. Elke verlenging van brevet, medical en LPE dient doorgegeven te worden per email d.m.v. een digitale kopie (dit geld eveneens voor de houders van een LAPL) aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

2.    Reserveringen geschieden volgens de regels zoals te lezen op deze pagina's verhuur en moeten online gebeuren in FSPro, dit is mogelijk mits u zich (éénmalig) heeft aangemeld in FSPro én medical en brevet-gegevens heeft opgestuurd d.m.v. een digitale kopie aan de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3.     Onze clubtoestellen mogen niet gebruikt worden voor het geven van lesvluchten in welke vorm dan ook, met uitzondering van het training uur. De vlieger (PIC) is ten allen tijde zelf verantwoordelijk en mag het toestel uitsluitend besturen vanuit de linkerstoel.

4.    Stuntvliegen, aerobatics met onze clubtoestellen en vluchten uitgevoerd, waarvoor geen geldig brevet aanwezig en/of het toestel niet toegelaten is, zijn niet toegestaan en verboden. Commercieel gebruik van onze clubtoestellen is niet toegestaan.

5.     Tellerstanden moeten te allen tijde bij vertrek en terugkomst vermeld worden in de kolom van het journaal. Zuivere vliegtijd + 6 minuten bloktijd.

6.     Voor de aanvang van elke vlucht dient:
- een  technische buiteninspectie te worden uitgevoerd volgens de in het toestel aanwezige checklist,
- de brandstof-hoeveelheid, tellerstand en het oliepeil gecontroleerd te worden (indien nodig zelf bijvullen).
- de vliegtuigpapieren en logboek -  journaal gecontroleerd en ingevuld te zijn.

Na elke vlucht: - logboek invullen, incl. tellerstand + aantal landingen.- indien getankt: hoeveelheid brandstof, en 'vol' of 'nv' (niet vol)

7.     Gereserveerde tijden moeten in verhouding staan tot de vliegtijden. Dus geen 2 uur boeken en 15 minuten vliegen.

8.     Verschijnt u niet op de door uzelf gereserveerde tijd, dan is uw reservering 15 minuten later vervallen en kan het toestel aan een ander clublid verhuurd worden. Indien u een reservering niet tijdig hebt afgemeld wordt u een bedrag van:  Euro 25,- in rekening gebracht.

9.     Indien een clubtoestel wordt geboekt voor de gehele dag, zal een minimale vliegtijd in rekening worden gebracht. De minimale vliegtijd die in elk geval berekend zal worden bedraagt in het weekend 3 uur per dag. Dit geldt ook voor feestdagen. Door de week zal minimaal 2 uur per dag berekend worden ............... Bij huur voor méérdere dagen is altijd toestemming nodig van het bestuur. Aanvragen dienen ingediend te worden per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. én  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10.    De vlieger blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het door hem gehuurde toestel. Hij zal er zorg voor dragen dat het toestel, indien gepar­keerd op een andere luchthaven, afgesloten is en verantwoord geparkeerd of gestald is. De kosten van een en ander zijn voor de vlieger. Indien, door welke oorzaak dan ook, een toestel moet achterblijven of niet tijdig kan terugkeren zal de vlieger dit tijdig melden bij onze afhandelaar (SAS). Indien deze niet bereikbaar is, wordt verwezen naar de procedure afhandeling schades en defecten, gegevens aanwezig in de vliegtuig tas. Daarnaast is van toepassing de calamiteiten clausule.

11.    Technische mankementen, schades, etc. moeten onverwijld gemeld worden. De huurder kan aansprakelijk worden gesteld voor aanwezige schade indien die niet van te voren gemeld is.

11a.  De MVA toestellen zijn WA verzekerd. Indien schade wordt veroorzaakt, door nalatigheid of ondeskundig gedrag zal de huurder aansprakelijk gesteld kunnen worden tot een maximum eigen risico van 1500 Euro per geval.

12.    Het is ten strengste verboden om na gebruik van alcohol te taxiën of te vliegen.

13.    Een ieder, die een toestel huurt van de Vliegclub Teuge, verklaart op de hoogte te zijn van de, op het moment van huren, van kracht zijnde verzeke­ringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn op te vragen bij het bestuur. De V.C.T. is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard en omvang dan ook, welke voortvloeit en/of samenhangt met de verhuur van vliegtuigen. De vlieger is te allen tijde verantwoordelijk. Hij zal ook zorg dragen voor correcte afdoening van betalingen van huur toestel, landingsgelden, etc.

14.    Meldingen, mededelingen en informatie die nodig zijn voor een veilig en goed verloop van e.e.a., doorgeven aan SAS. Indien deze niet bereikbaar is, contact opnemen met het bestuur van de MVA.

15.    Tanken op andere velden dan de thuishaven Teuge: De brandstof dient door de vlieger zelf aldaar afgerekend te worden. De originele tank bon dient voor vergoeding te worden opgestuurd naar de penningmeester.

16.    Huisdieren zijn niet toegestaan in onze vliegtuigen. Dit i.v.m. allergieën en astmatische klachten van onze vliegers en passagiers.

 

Calamiteitenclausule verhuur

Onderstaande artikelen zijn van toepassing op alle vliegtuigen die onder beheer vallen van de ‘Motorvliegafdeling’ (MVA) van de Vliegclub Teuge.
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
• Onklaar zijn
Een defect waarbij het verder vliegen wettelijk niet is toegestaan of redelijkerwijs onmogelijk is. Voorbeeld: Een defecte transponder wordt beschouwd als "het onklaar zijn" van het vliegtuig, maar een defecte GPS niet.
• Achterlaten
Het beëindigen van de reis zonder dat een gehuurd vliegtuig naar het Vliegveld Teuge (EHTE) is teruggebracht.
• Repatriëring
Het weer naar de thuisbasis Teuge(EHTE) transporteren van een gehuurd vliegtuig nadat deze was achtergelaten.
• Toebehoren
Alles wat zich bij aanvang van de huurperiode in het gehuurde vliegtuig of onder 'toebehoren' wordt omschreven in de verhuurvoorwaarden.
• Calamiteiten
Met calamiteiten bedoelen we ongevallen, het optreden van defecten, het moeten achterlaten van het vliegtuig, etc.
• Verhuurder
Onder de verhuurder wordt de Vliegclub Teuge bedoeld, die wettelijk eigenaar is van de te huren vliegtuigen; PH-AVB, PH-CVT, PH-VTA en PH-VTB. Hierbij draagt het MVA bestuur de verantwoordelijkheid met betrekking tot deze vliegtuigen en is tevens aanspreekpunt bij calamiteiten.
• Verhuurd vliegtuig
Het vliegtuig dat gehuurd is bij de vliegclub Teuge voor de gereserveerde periode door de huurder.
• Huurder
Degene aan wie een vliegtuig van die vliegclub Teuge wordt verhuurd. Dit is degene onder wiens naam een vliegtuig middels het reserveringsprogramma is gereserveerd. Ook in geval van een gezamenlijke reservering is er in principe maar één huurder. Het is de verantwoording van de huurder om eventuele kosten en aansprakelijkheden zelf te regelen met het gezelschap waarmee hij reist. Wie de feitelijke piloot of gezagvoerder is, is hierbij niet van belang; de huurder is eindverantwoordelijk voor het gehuurde vliegtuig en huurverplichtingen.


Artikel 2 Geldigheid
Art. 2.1 Deze Calamiteiten Clausule is van toepassing op operaties met een gehuurd vliegtuig binnen de volgende staten: Andorra, België, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot Brittannië, Hongarije, Kanaaleilanden, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta,Monaco,  Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden, Zwitserland

Art. 2.2 Het is niet toegestaan met clubvliegtuigen vluchten uit te voeren naar andere dan de boven genoemde landen.

Art. 2.3 Elke vlieger is verplicht vooraf te controleren of de verzekering dekkend is voor het land waar naar toe gevlogen wordt.

Artikel 3
De huurder dient er voor te zorgen dat het vliegtuig binnen de reserveringstermijn wordt teruggebracht, tenzij overmacht (weersomstandigheden, defecten, ziekte) dit verhinderen. Onderweg de reserveringstermijn verlengen is toegestaan zolang dit geen conflict veroorzaakt met een reeds bestaande daaropvolgende reservering.

Artikel 4
Indien, door welke oorzaak dan ook, het gehuurde vliegtuig moet achterblijven of niet tijdig kan terugkeren zal de huurder dit zo snel mogelijk melden aan het MVA bestuur.

Artikel 5
Eventuele extra reis- en verblijfskosten van de inzittenden gedurende de reparatieperiode zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 6
Wanneer de reparatie van een defect, dat tot het onklaar zijn van een vliegtuig heeft geleid, langer duurt dan 4 werkdagen mag de huurder het gehuurde vliegtuig achterlaten. De alternatieve reiskosten van de inzittenden zijn hierbij voor rekening van de huurder.

Artikel 7 Achterlaten
Uiteraard is het altijd de bedoeling dat een gehuurd vliegtuig weer wordt afgeleverd op Vliegveld Teuge(EHTE). Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het gehuurde vliegtuig elders moet worden achtergelaten. Deze situaties zijn onder te verdelen in:
Art. 7.1 Risico verhuurder. Langdurig onklaar raken van het vliegtuig door normale slijtage of opgetreden defecten die niet verwijtbaar zijn aan de piloot.
Art. 7.2 Risico huurder. Langdurig slechte weersomstandigheden, ziekte piloot, het veroorzaken van defecten die tot het onklaar raken van het vliegtuig leiden. (Een en ander valt wellicht onder de aansprakelijksheids- of reisverzekering van de huurder.)


In alle gevallen zijn de volgende regels van toepassing:
• De huurder dient alvorens het gehuurde vliegtuig achter te laten eerst in overleg te treden met verhuurder.
• De huurder is verantwoordelijk voor het organiseren van een stalling die zo goed mogelijk bescherming biedt tegen slechte weersomstandigheden, (verdere) schade, diefstal, etc.
• Het vliegtuig dient voor zover mogelijk te worden afgesloten en de sleutels dienen te worden overgedragen aan de organisatie die met het beheer van de stallingsgelegenheid is belast.
• Huurder voorziet verhuurder van alle contactgegevens van de organisatie die met het beheer van de stallingsgelegenheid is belast.

Artikel 8 Repatriëring
Als het gehuurde vliegtuig is achtergelaten vanwege een situatie die voor risico van de verhuurder is dan zijn de kosten van stalling vanaf het moment van achterlaten en de repatriëringskosten voor verhuurder. Verhuurder kan echter nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de extra reis- en verblijfskosten van de inzittenden en eventuele gevolgschade.
Als het vliegtuig moest achterblijven vanwege een situatie die voor risico van de huurder is dan zijn de volgende regels van toepassing:
8.1 De huurder draagt de kosten van stalling/parkeergelden van het vliegveld waar het vliegtuig is achtergelaten.
8.2 De huurder draagt de kosten van repatriëring.
8.3 De huurder moet binnen een termijn van twee weken zelf voor de repatriëring zorg dragen (deze termijn kan worden verlengd wanneer er sprake is van weersomstandigheden die repatriëring onmogelijk maken, zulks ter beoordeling van de verhuurder). Hierbij kan worden gekozen uit de volgende mogelijkheden:
-  Huurder vliegt het vliegtuig zelf terug naar EHTE.
-  Huurder schakelt een derde in om het vliegtuig terug te vliegen, waarbij een eventuele vergoeding tussen de betreffende derde en huurder onderling wordt geregeld. Het laten terugvliegen door een derde is alleen toegestaan na goedkeuring door verhuurder. De repatriëring vindt plaatst binnen de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke huurder.

8.4 Indien verhuurder het vliegtuig zelf terugvliegt zijn de volgende regels van toepassing:
- De reis- en verblijfskosten gemoeid met de repatriëring zijn voor rekening van de huurder. Hierbij wordt in overleg met de huurder voor een kostenefficiënte oplossing gekozen.


Artikel 9
Indien artikel 7.1 van toepassing is; dan pas treedt artikel 8.4 in werking.

 

Vliegclub Teuge, afd. MVA